Resources

IO1: Naujausia lauko tyrimo ataskaita

Naujausia ataskaita yra pagrįsta išsamiais lauko tyrimais, kurių tikslas – surinkti išsamius įrodymus apie dalyvaujančių tikslinių grupių (migrantų ir vietos amatininkų) tikruosius poreikius ir įgūdžių trūkumą bei su amatų sektoriumi susijusias žinias ir įgūdžius, kuriais mintėtos tikslinės grupės gali pasidalinti ir kuriuos gali apibendrinti vietos praktinių mokymų metu.

Tyrimas suteikia pagrindą, kuris padeda tinkamai nustatyti tikslinių grupių mokymosi kryptį, atsižvelgiant tiek į trūkstamus šių žmonių įgūdžius, tiek į įgūdžius, kuriuos reikia tobulinti.

Download: IT / EL / LT

IO2: My HandScraft el. mokymosi platforma

Ši interaktyvi platforma bus kuriama kaip internetinė mokymosi valdymo sistema, palengvinanti tikslinės grupės –   suaugusiųjų švietėjų ir suaugusių besimokančiųjų – prieigą prie sukurtų atvirųjų švietimo išteklių (OER). „My HandScraft“ bendradarbiavimo el. mokymosi platformą sudarys šios dalys:

 • El. švietimo programa (O3);
 • Mokymo vadovas suaugusiųjų švietėjams (O4);
 • Skaitmeninis vadovas amatininkams (O5);
 • Dalyvių darbų aplankas (portfolio);
 • Interaktyvi bendravimo platforma;
 • Reguliarus informacijos apie vietos praktinius mokymus (ir kitas pagrindines projekto veiklas), straipsnius, nuotraukas bei vaizdo įrašus atnaujinimas;
 • Filmas apie „MyHandscraft“ projektą.

IO3: El. švietimo programa (EEP)

El. švietimo programos tikslai:

 • tobulinti pagrindinius migrantų įgūdžius ir pagrindines kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją bei padėti jiems persikvalifikuoti amatų, kultūros ir meno srityse, į veiklas taip pat įtraukiant ir vietos amatininkus;
 • suteikti suaugusiųjų švietėjams galimybę taikyti naujovišką metodą – švietimo metodą, kuriame menai ir kultūra yra naudojami kaip priemonė pasiekti besimokančiųjų mokymosi tikslus;
 • bendradarbiavimo ir kontaktų tinklų kūrimo tarp vietos amatininkų, menininkų, migrantų ir pabėgėlių stiprinimas.

El. švietimo programą sudarys 3 mokymo priemonių rinkiniai (TPs):

 • pagrindinių įgūdžių, pagrindinių kompetencijų, socialinės integracijos ir sanglaudos gerinimo neformaliojo švietimo ir nematerialaus paveldo perdavimo srityse mokymo priemonių rinkinys;
 • keitimosi žiniomis ir įgūdžiais proceso, susijusio su amatų tradicijomis palengvinimo, atsižvelgiant į skirtingas technikas, gaminius, medžiagas ir darbo procedūras mokymo priemonių rinkinys;
 • verslininkų iniciatyvumo skatinimo siekiant ekonominės integracijos mokymo priemonių rinkinys.

IO4: Mokymo vadovas suaugusiųjų švietėjams

Vadovo, skirto suaugusiųjų švietėjams, tikslas – suteikti tvirtą paramą švietimo darbuotojams, dirbantiems su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais.

Šiuo vadovu vartotojui bus patogu naudotis, jis bus paremtas griežtai praktine vietos praktinių mokymų įgyvendinimo patirtimi ir sukurtas kaip praktinė priemonė, kurią švietėjai galės nesunkiai įtraukti į savo kasdienį darbą ir kuri jiems padės įsigyti naujų priemonių, suteikiančių galimybę efektyviau sekti ir stebėti suaugusių besimokančiųjų pažangą.

Download: IT / EL / LT

IO5: Skaitmeninis vadovas amatininkams

Skaitmeninio vadovo amatininkams tikslas – pasiekti migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atsineštą kultūrinę įvairovę bei jų kultūrinį palikimą ir tokiu būdu skatinti tarpkultūrinį dialogą ir tarpkultūrinį mokymąsi su priimančiąja visuomene.

Pasitelkiant naujovišką skaitmeninio istorijos pasakojimo metodiką, suaugusiems besimokantiesiems migrantams, dalyvaujantiems vietos praktiniuose mokymuose ir bendradarbiaujantiems su vietos amatininkais, visų projekto veiklų metu bus padedama dalintis savo istorijomis.

Realus projekto rezultatas bus skaitmeninis vadovas, skirtas tiek vietos amatininkams, tiek amatininkams migrantams ir/arba būsimiems amatininkams, siekiant juos paskatinti ir įkvėpti naudoti savo turimus įgūdžius arba įgyti naujų.

Also available in: EL / IT / LT

Download: EL / IT / LT

Participants’ portfolios

Visi 5 šalių  projekto partnerių dalyviai, migrantai ir tautinių mažumų atstovai, kurie dalyvavo MyHandScraft“ vietinių amatų mokymuose (IO3 dalis – E-edukacinė programa) sukūrė savo portfolio. Tiksliau sakant, juos sukūrė dalyviai, norintys pristatyti savo rankdarbius darbus per „MyHandScraft“ el. mokymosi platformą. Dalyviams suteikiama galimybė užmegzti ryšius ir būti labiau matomiems ne tik projekto metu. Portfolio yra įrankis palengvinantis dalyvių profesinio profilio, pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių populiarinimą. Portfolio ruošė visi dalyviai, atsižvelgdami į savo meninius gebėjimus ir įgūdžius.

„MyHandScraft“ filmas

Pagal projekto paraišką „MyHandScraft“ filmas turėjo būti sukurtas kaip paskutinis vaizdo įrašas, parodantis geriausias „MyHandScraft“ tarptautinio festivalio Lietuvoje akimirkas. Dėl pandemijos festivalis vyko virtualiai. Projekto partneriai svarstė alternatyvų filmo pristatymo būdą: vaizdo medžiaga iš „MyHandScraft“ festivalių, surengtų kiekvienoje partnerių šalyse 2021 m. birželio mėnesį ir projekto darbuotojų atsiliepimai apie projektą. „MyHandScraft Film“ bus vertinga priemonė skleisti projekto patirtį visuomenei.